Продължете към съдържанието

Как да изберем вида на търговското дружество, което ще регистрираме?

Вече сте взели решение – започвате собствен бизнес. Вече сами ще вземате решенията, никой няма да ви се меси. Всичко зависи от вас!

Но знаете ли как да организирате своя бизнес? Имам предвид – чисто юридически? В днешната статия ще ви запозная с основните разлики между отделните видове търговски дружество съгласно българското законодателство и ще ви предложа серия от въпроси, на които трябва да си отговорите, за да решите коя е подходящата за вашия бизнес правно-организационна форма.

Видове търговски дружества

Основният нормативен акт, който урежда търговските отношения, е Търговският закон (ТЗ). В него са предвидени и различните видове правно-организационни форми, под които може да осъществявате своята дейност. Това са т.нар. търговски дружества.

По своята същност търговското дружество е обединение на две или повече лица, като целта на това обединение е извършването на търговски сделки с общи средства. Оттук следват няколко важни извода:

 • за създаването на търговско дружество в повечето случаи е необходимо две или повече лица (физически или юридически) да се обединят. Изключение правят едноличните търговски дружества (за които ще стане въпрос по-надолу), които се учредят от едно единствено лице;
 • целта на търговското дружество е лицата да обединят своите средства и да ги използват общо, за да осъществяват търговски сделки.

От тази гледна точка, търговското дружество е много подходяща форма за осъществяване на бизнес тогава, когато сами не може да си осигурите необходимите средства за стартирането на този бизнес. В тези случаи обикновено търсите хора, чиито бизнес интереси съвпадат с вашите, за да може с общи усилия и средства да стартирате вашия бизнес.

Законът предвижда общо пет вида търговски дружества:

 • събирателно дружество (СД);
 • командитно дружество (КД);
 • дружество с ограничена отговорност (ООД);
 • акционерно дружество (АД);
 • командитно дружество с акции (КДА).

Една от най-важните разлики между тези дружества е в отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството. С оглед на това различаваме:

 • дружества, при които всички съдружници отговарят с цялото си имущество (включително и личното) за задълженията на дружеството, т.е. ако дружеството има задължения, кредиторите на дружеството могат да търсят удовлетворение не само от имуществото на дружеството, но и от личното имущество на всеки един от съдружниците;
 • дружества с ограничена отговорност, при които отговорността на съдружниците е ограничена до размера на дяловата вноска в капитала на дружеството, т.е. при тези дружества отговорността на съдружниците е ограничена и те няма да отговарят с цялото си имущество, а единствено с това, което са внесли в капитала на дружеството.

Друг разграничителен критерий между отделните видове търговски дружества е характерът на участие на съдружниците. Според този критерий различаваме:

 • персонални дружества, при които съществува тясна връзка между съдружниците. При тях се изисква личното участие на всеки съдружник в дейността на дружеството, поради което се основават в много по-голяма степен на личното доверие между отделните съдружници. Такива с събирателното и командитното дружество. Следва да имате предвид, че при тези дружества и отговорността на съдружниците е неограничена. Изключение е командитното дружество, при което както ограничено, така  и неограничено отговорни съдружници;
 • капиталови дружества, при които личността на съдружника е без значение, а важен е капиталът, т.е. средствата и имуществото, които всеки съдружник внася в обща собственост на дружеството. Това са дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество и командитното дружество с акции. При тези дружества и отговорността на съдружниците е ограничена до размера на вноската им в капитала.

Последното деление на търговските дружества е с оглед броя на съдружниците или акционерите различаваме:

 • еднолични дружества – еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и еднолично акционерно дружество (ЕАД), за които е характерно, че целият капитал на дружеството се внася само от един съдружник/акционер;
 • колективни търговски дружества – СД, КД, ООД, АД, КДА, при които капиталът се внася от няколко лице (физически и/или юридически).

Как да изберем подходящата форма?

След като вече знаете кои са основните видове търговски дружества, остава да решите кой точно вид да изберете. За да направите това, е необходимо да отговорите на няколко ключови въпроса:

Какъв вид дейност ще осъществявате и има ли законови изисквания?

Първият и най-важен въпрос, е свързан с вида дейност, която искате да осъществявате. В някои случаи законодателството изисква точно определена правно-организационна форма за осъществяването на някои дейности. така, например, банките задължително трябва да бъдат регистрирани като акционерни дружества.

Следователно в някои случаи няма да ви се налага да се чудите какво точно дружество да регистрирате, тъй като самият закон изисква това да бъде точно определен вид търговско дружество.

Сами ли ще развивате търговска дейност или ще търсите съдружници?

Ако изберете да развивате вашия бизнес сами, тогава имате само две възможности – ЕООД или ЕАД.

Ако все пак решите да имате съдружници може да изберете всяко едно от видовете търговски дружества.

С какви средства разполагате?

Един от определящите фактори са средствата, с които разполагате за учредяването и регистрацията на търговското дружество. Освен таксите, които трябва да се платят към Агенция по вписванията, за да бъде вписано вашето търговско дружество в Търговския регистър, законът поставя изискване и за минимален капитал, ако създавате капиталово дружество.

За учредяване на ООД или ЕООД е необходим началният капитал на дружеството да е не по-малко от 2 лева. Началният капитал на АД, ЕАД и КДА е 50 000 лв.

Освен капитала на дружеството, следва да платите и такса за вписване в Търговския регистър, която зависи от вида на дружеството и от начина на подаване на заявление. Следва да имате предвид, че ако подадете заявлението за вписване по електронен път, таксите за вписване се намалят наполовина.

Кое е по-важно за вас – хората или капитала?

От отговора на този въпрос зависи дали ще регистрирате персонално или капиталово дружество, а оттам ще се определи и отговорността ма съдружниците.

 

Разбира се има и други обстоятелства, които могат да окажат влияние върху решението какъв вид дружество ще регистрирате, но това са основните четири въпроса, от които зависи под каква правно-организационна форма ще осъществявате вашия бизнес.

Ако се притеснявате, че няма да може да направите правилен избор, не се притеснявайте. Законът допуска промяна в правно-организационната форма на търговските дружества. Така че на всеки един етап от развитието на вашия бизнес може да решите да промените правно-организационната форма на вашето дружество.