Вече сте взели решение – започвате собствен бизнес. Вече сами ще вземате решенията, никой няма да ви се меси. Всичко зависи от вас!

Но знаете ли как да организирате своя бизнес? Имам предвид – чисто юридически? В днешната статия ще ви запозная с основните разлики между отделните видове търговски дружество съгласно българското законодателство и ще ви предложа серия от въпроси, на които трябва да си отговорите, за да решите коя е подходящата за вашия бизнес правно-организационна форма.

Видове търговски дружества

Основният нормативен акт, който урежда търговските отношения, е Търговският закон (ТЗ). В него са предвидени и различните видове правно-организационни форми, под които може да осъществявате своята дейност. Това са т.нар. търговски дружества.

По своята същност търговското дружество е обединение на две или повече лица, като целта на това обединение е извършването на търговски сделки с общи средства. Оттук следват няколко важни извода:

От тази гледна точка, търговското дружество е много подходяща форма за осъществяване на бизнес тогава, когато сами не може да си осигурите необходимите средства за стартирането на този бизнес. В тези случаи обикновено търсите хора, чиито бизнес интереси съвпадат с вашите, за да може с общи усилия и средства да стартирате вашия бизнес.

Законът предвижда общо пет вида търговски дружества:

Една от най-важните разлики между тези дружества е в отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството. С оглед на това различаваме:

Друг разграничителен критерий между отделните видове търговски дружества е характерът на участие на съдружниците. Според този критерий различаваме:

Последното деление на търговските дружества е с оглед броя на съдружниците или акционерите различаваме:

Как да изберем подходящата форма?

След като вече знаете кои са основните видове търговски дружества, остава да решите кой точно вид да изберете. За да направите това, е необходимо да отговорите на няколко ключови въпроса:

Какъв вид дейност ще осъществявате и има ли законови изисквания?

Първият и най-важен въпрос, е свързан с вида дейност, която искате да осъществявате. В някои случаи законодателството изисква точно определена правно-организационна форма за осъществяването на някои дейности. така, например, банките задължително трябва да бъдат регистрирани като акционерни дружества.

Следователно в някои случаи няма да ви се налага да се чудите какво точно дружество да регистрирате, тъй като самият закон изисква това да бъде точно определен вид търговско дружество.

Сами ли ще развивате търговска дейност или ще търсите съдружници?

Ако изберете да развивате вашия бизнес сами, тогава имате само две възможности – ЕООД или ЕАД.

Ако все пак решите да имате съдружници може да изберете всяко едно от видовете търговски дружества.

С какви средства разполагате?

Един от определящите фактори са средствата, с които разполагате за учредяването и регистрацията на търговското дружество. Освен таксите, които трябва да се платят към Агенция по вписванията, за да бъде вписано вашето търговско дружество в Търговския регистър, законът поставя изискване и за минимален капитал, ако създавате капиталово дружество.

За учредяване на ООД или ЕООД е необходим началният капитал на дружеството да е не по-малко от 2 лева. Началният капитал на АД, ЕАД и КДА е 50 000 лв.

Освен капитала на дружеството, следва да платите и такса за вписване в Търговския регистър, която зависи от вида на дружеството и от начина на подаване на заявление. Следва да имате предвид, че ако подадете заявлението за вписване по електронен път, таксите за вписване се намалят наполовина.

Кое е по-важно за вас – хората или капитала?

От отговора на този въпрос зависи дали ще регистрирате персонално или капиталово дружество, а оттам ще се определи и отговорността ма съдружниците.

 

Разбира се има и други обстоятелства, които могат да окажат влияние върху решението какъв вид дружество ще регистрирате, но това са основните четири въпроса, от които зависи под каква правно-организационна форма ще осъществявате вашия бизнес.

Ако се притеснявате, че няма да може да направите правилен избор, не се притеснявайте. Законът допуска промяна в правно-организационната форма на търговските дружества. Така че на всеки един етап от развитието на вашия бизнес може да решите да промените правно-организационната форма на вашето дружество.